Privacy statement

Privacy Statement AtHand Serious Gaming BV Versie 2020.01

Dit Privacy Statement geeft jou, als betrokkene, informatie over waarom en op welke wijze AtHand Serious Gaming BV (AtHand) omgaat met jouw persoonsgegevens. In dit Privacy Statement wordt uitgegaan van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) die sinds 25 mei 2018 van toepassing is.

Waarom verwerkt AtHand persoonsgegevens?
AtHand is gespecialiseerd in Serious Gaming en werkt voor verschillende (inter)nationale bedrijven. Jouw persoonsgegevens worden alleen verzameld na expliciete instemming met als doel om eenmalig contact op te nemen.

Daarnaast verwerkt AtHand websitegegevens met als doel de performance van de website te optimaliseren.

AtHand is verwerker van persoonsgegevens. Dit Privacy Statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens in het kader van het bezoeken van de AtHand website.

Welke persoonsgegevens verwerkt AtHand?
AtHand verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  • voor- en achternaam
  • e-mailadres
  • telefoonnummer

Op basis van welke grondslag verwerkt AtHand persoonsgegevens? 

De verwerking van uw persoonlijke gegevens zoals beschreven in de vorige paragraaf is wettelijk toegestaan ​​(art. 6, lid 1 (f) van de AVG). De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de legitieme belangen die worden nagestreefd door ons (de  verwerkingsverantwoordelijke) of door een derde partij, behalve wanneer dergelijke belangen worden overschreven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming vereist van persoonlijke gegevens. Dergelijke legitieme belangen zijn bedoeld om gebruikers van onze site in staat te stellen in contact te komen of informatie te ontvangen.

AtHand verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die strikt vereist zijn om te voldoen aan de eerder beschreven doelen en interesses.

Met wie deelt AtHand persoonsgegevens? 
Persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld.

Met welke dataleveranciers worden persoonsgegevens gedeeld? 
AtHand heeft met haar webhostingpartij (The Datacenter Group/ TransIP) overeenkomsten afgesloten waarin afspraken zijn gemaakt met betrekking tot een juiste en veilige opslag en verwerking van uw persoonsgegevens.

Worden er bijzondere persoonsgegevens verwerkt?
Nee.

Zijn mijn gegevens veilig?
AtHand heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of een andere vorm van onrechtmatige verwerking.

Hoe lang worden de gegevens bewaard?
AtHand bewaart persoonsgegevens gedurende 1 jaar vanaf het moment van invoer. Jouw gegevens worden alleen opgeslagen in ons eigen klantenbestand en worden geanonimiseerd en verwijderd na 1 jaar.

Graag wijzen wij je op jouw (privacy)rechten

 • Recht van inzage: voor inzage in de door AtHand verwerkte persoonsgegevens heb je recht op rectificatie: je kan AtHand per email een verzoek sturen om aanpassing of aanvulling van jouw persoonsgegevens.
 • Recht op gegevenswissing (vergetelheid): je kan AtHand vragen om je persoonsgegevens uit de systemen van AtHand te verwijderen, bijvoorbeeld in het geval dat AtHand de persoonsgegevens niet meer nodig heeft in het kader van de bedrijfsvoering richting de opdrachtgever.
 • Recht op beperking van de verwerking: je kan AtHand vragen (tijdelijk) te stoppen met de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • Recht van bezwaar: je mag bezwaar maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens.
 • Recht om een klacht in te dienen: mocht je onverhoopt een klacht over onze dienstverlening hebben, dan kan je bij AtHand een klacht indienen via het info formulier op de website van AtHand.

Ook wijzen wij je op de mogelijkheid om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen over hoe AtHand met jouw persoonsgegevens omgaat.

Voor bovenstaande verzoeken kun je contact opnemen via info@athand.nl

AtHand Serious Gaming BV
Adres – Overschiestraat 63, 1062 XD Amsterdam
Telefoon – 020 4203590
Email – info@athand.nl
Kamer van Koophandel – 64747727