Menig zorginstantie zal het beamen: bezuinigingen en toenemende krapte op de arbeidsmarkt vormen al jaren een hoofdpijndossier. Ondanks de bezuinigingen stijgen de kosten voor alle deelsectoren (ziekenhuizen, GHZ, GGZ en VVT fors, blijkt uit cijfers van zorginkoopcoöperatie Intrakoop. Wat nu als er een methode is om efficiënter invulling te geven aan de werkzaamheden van zorgverleners, zonder dat het leidt tot meer werkdruk of ten koste gaat van de zorgkwaliteit? Ontzorg de zorg met Games voor healthcare!

“Vaak wordt gezegd dat er voor technologie geen plek in de zorg is, omdat het mensenwerk is. Maar wanneer technologie gebruikt wordt om mensenwerk leuker en beter te maken, profiteert juist iedereen daarvan.” – technologie- en innovatie-expert Danny Mekić

Stijging personeelskosten zorgwekkend

Veel zorgorganisaties krijgen nauwelijks hun vacatures vervuld. Uit een enquête onder werkgevers van het onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn, blijkt dat een ruime meerderheid van de werkgevers in de ziekenhuizen (94%), GGZ (84%), VVT (76%) en GHZ (68%) met moeilijk vervulbare vacatures zit.

serious gaming healthcare
Percentage werkgevers binnen deelsectoren dat met moeilijk vervulbare vacatures blijft zitten. Bron: Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (september 2018)

Daarbovenop kent de gezondheidszorg volgens het CBS van alle bedrijfstakken in Nederland het hoogste ziekteverzuim (6,7%!).

Deze zorgwekkende ontwikkelingen nopen werkgevers van zorginstanties tot het nemen van drastische maatregelen:

“De trend dwingt zorgorganisaties om relatief dure uitzendkrachten en ZZP’ers in te zetten. Deze ontwikkeling is terug te zien in de stijging van het aandeel PNIL (personeel niet in loondienst) in de totale personeelskosten (+24,3%).” – Intrakoop

Inzetten op personeelsbehoud en efficiëntie is belangrijker dan ooit om deze trend te keren en concurrerend te blijven binnen het speelveld van de zorg.

Efficiënter trainen, efficiëntere inzet van personeel

Met de vergrijzing neemt de zorgbehoefte in Nederland toe. Training is onmisbaar bij het verbeteren van de productiviteitsnormen van zorgverleners en eveneens vaak een vereiste om medische handelingen te mogen (blijven) uitvoeren. Tegelijkertijd zijn – meer dan ooit – alle handen nodig aan bed.

Deze paradox creëert een onwerkbare situatie. Persoonlijke begeleiding is praktisch onuitvoerbaar en plenaire trainingssessies sluiten op hun beurt evenmin volledig aan op de leerbehoefte van de zorgverleners. Daarbij speelt ook dat zorgafdelingen uitsluitend kunnen functioneren vanaf een bepaalde bezettingsgraad.

“Zorg is een volcontinu proces, welke vraagt om een volcontinue trainingsmogelijkheid.”

serious game healthcare

Meer betrokkenheid door persoonlijk leertraject

Wat als je iedere medewerker toch een persoonlijk trainingstraject kunt bieden, zonder dat hier één-op-één-begeleiding voor nodig is en dit de overige werkzaamheden in de weg staat?

Gamification laat veel ruimte voor een adaptief leerproces en maakt het mogelijk een algemeen trainingstraject gepersonaliseerd aan te bieden.

Een Gamification-traject is zelfsturend. Scores op de verschillende spelonderdelen geven inzicht in de voornaamste leerbehoeftes van de deelnemers. De behaalde scores geven weer welke kennisonderdelen extra aandacht vereisen. De Games nemen deze data als uitgangspunt en bepalen vervolgens zelf welke vervolgmodules het meest aansluiten bij de leerbehoeftes en het persoonlijke kunnen van de deelnemers. Hieruit volgt een leerpad op maat, dat de speler stapsgewijs naar de beoogde kennis en vaardigheden leidt.

Gamification faciliteert het totale leertraject. Daardoor is de tijdsinvestering vanuit de teamleiders of supervisors nihil. Ook de naaste (uitvoerende) collega’s hoeven hun werkzaamheden tijdens dit proces niet meer te onderbreken, waardoor de personele bezetting en de algehele zorgverlening niet in het geding komen.

De waarde van waardering

Omdat Games gebruikmaken van een ingebouwd beloningsmechanisme, voelen deelnemers de continue behoefte om zichzelf te verbeteren. Het behalen van hoge scores in de Game en de waardering vanuit de sociale werkomgeving die hierop volgt, zijn grote motivatoren voor het ervaren van werkplezier. Waardering op de werkvloer is voor medewerkers zelfs een van de belangrijkste pijlers om bij een werkgever te blijven, blijkt uit onderzoek van The Global Employee Engagement Index van Effectory.

“Betrokken medewerkers blijven niet alleen langer in dienst, maar verzetten ook meer werk.”

gamification healthcare

Betere inzetbaarheid door leuker leerproces

Onze Games zijn digitaal en dus ook los van de werkvloer te spelen. De Games vragen nooit een grote tijdsinvestering. In slechts 10 tot 15 minuten per dag hebben deze al een duidelijk effect op de kennisontwikkeling. Artsen, verplegenden en andere zorgverleners zullen speelsessies, variërend van quizzes tot kennisbattles, sneller uit intrinsieke motivatie initiëren. Deze mindset heeft tot gevolg dat zij vaak in hun vrije tijd aan hun kennis en vaardigheden werken.

Hoogleraar Marlies Schijven, met een specialisatie in Serious Gaming, Simulation en Applied Mobile Healthcare voor medische toepassingen, onderschrijft in een artikel op Zorgvisie dat de gezondheidszorg baat heeft bij Games:

“Vroeger gaf ik cursussen waarna mensen huiswerk moesten maken. Dat werd vaak niet gedaan en PowerPoints werden ook niet bekeken. Daarom doe ik het nu anders, namelijk in spelvorm. De positieve effecten zijn enorm: mensen hebben daadwerkelijk plezier in het leren en onthouden mede daardoor de leerstof beter en langer.”

Een leuker leerproces is niet alleen prettig voor de medewerkers, maar ook praktisch met het oog op kwaliteitsmanagement. De certificatieschema’s van ISO 9001, Stichting HKZ en NEN-EN 15224 verplichten namelijk het periodiek uitvoeren van interne audits.

Met Serious Gaming wordt het voor medewerkers in de zorg makkelijker om aan de auditnormen te voldoen, zodat zij inzetbaar blijven.

Zorg blijft mensenwerk en verdient het om serieus te worden genomen.

Niet alleen directe verzorgenden, maar ook zorgverzekeraars ervaren het als een uitdaging om hun klantadviseurs op tijd klaar te stomen voor de jaarlijkse zorgpiek. Poliswijzigingen worden pas op het laatste moment bekendgemaakt. Aangezien tijdens het zorgseizoen 6% van alle Nederlanders overstapt naar een andere zorgaanbieder, vormt de klantenservice hierbij een onmisbare schakel in het behouden en het winnen van klanten.
Ontdek hier hoe Gamification hieraan bij kan dragen.

Maak mensenwerk leuker, beter en efficiënter met Games! Daar profiteert uiteindelijk iedereen van, van zorgbehoevende tot zorgverlener.

Serious Gaming healthcare = serious business

Ook de volgende grote stap zetten in personeelsbehoud én de inzetbaarheid van je medewerkers maximaliseren? Met een maatwerk invulling creëert AtHand effectieve, unieke Games gebaseerd op de doelstellingen en KPI’s van je organisatie om dit proces concreet en snel vorm te geven.

Onze Games voor de zorg leveren een grote bijdrage aan:

  • Het behalen en monitoren van kwaliteitsdoelstellingen;
  • Het vergroten van betrokkenheid van het personeel;
  • Kostenreductie op de werkvloer;
  • Personeelsbehoud

Meer weten? Kom dan naar onze Gamification Workshop. Daarin brengen we je in no time de do’s en don’ts van Gamification bij.

Inschrijven Gamification Workshop